Mina läslistor

Terapimöjligheter i avancerad fas

Efter några års behandling av Parkinsons sjukdom  tillstöter ofta olika symtom och problem. Vanligt är att verkan av medicinerna blir mer oregelbunden. Effekten av varje L-dopa dos blir kortare med luckor i läkemedelseffekten under dagen – så kallade dos-glapp eller ”wearing-off”. Perioder av för kraftig medicin-effekt, som yttrar sig som ofrivillig överrörlighet, så kallade dyskinesier, kan uppstå. Växlingarna (fluktuationer) mellan god effekt, otillräcklig effekt och dyskinesier kan bli snabba och oförutsägbara – man talar då om ”on-off”-fenomen - patientens rörlighet slås av och på sekundsnabbt, nästan som med en strömbrytare.

Man kan till viss del förebygga utvecklingen av dosglapp och fluktuationer genom att tidigt kombinera anti-parkinson läkemedel med olika lång verkningstid. Om och när fluktuationer uppträder kan man ändra medicineringen. Förändringarna måste anpassas individuellt och beror på symtom respektive aktuell medicinering. Man kan till exempel minska de enskilda doserna L-dopa, men öka antalet intag eller lägga till andra preparat (i den mån patienten inte redan har dessa), exempelvis MAO-B-hämmare, COMT-hämmare, dopaminagonister och/eller amantadin. Detta kan göra att behandlingseffekten förbättras och symtomkontrollen stabiliseras under lång tid. För en del patienter räcker inte detta. De kan, trots optimerad tablettbehandling, ha otillfredsställande symtom med fluktuationer.

Dessa patienter sägs vara i en avancerad fas av sjukdomen. Djupelektrodstimulering av djupt belägna kärnor i hjärnan (Deep Brain Stimulation, DBS) samt behandling med bärbara medicinpumpar, som ger tillförsel av en L-dopa/karbidopa gel (Duodopa) direkt i tunntarmen respektive av apomorfin (en dopaminagonist) i underhuden (subkutant).

Läs mer i "Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas" - en broschyr utgiven av ScandMODIS >>

 
+

Tipsa en vän!

Symtom på för låg eller hög dos läkemedel

– med verkan på dopaminsystemet När man behandlas med läkemedel är det viktigt att läkemedlens sort och dos är väl avvägd. Om den inte är det kan olika tecken och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

SWEMODIS

SWEMODIS är en ideell förening som har målsättningen att öka intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar samt att förbättra möjligheterna till forskning, klinisk behandling och utbildning av forskare och

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Viktigt om innehållet

Informationen på Parkinsonguiden ska enbart ses som ett komplement till den information som ges av vårdpersonal. Varje patient och situation är unik och därför kan innehållet på Parkinsonguiden skilja sig

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Exempel på internationella studier

Här hittar du fyra exempel på forskningsstudier som just nu pågår runt om i världen. NIC-PD (genomförs i USA och Tyskland): Nikotins eventuella sjukdomsmodifierande effekt undersöks i en randomiserad placebo-kontrollerad

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Debatt: Dags att ta ansvar för parkinsonvården i Sverige

Patienter med Parkinsons sjukdom får vänta länge på diagnos och är ofta missnöjda med hur de får diagnosen.  Det visar den hittills största enkätundersökningen om sjukdomen i Europa. I Sverige

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

dyskinesi - överrörlighet som utgörs av rörelsemönster som egentligen är normala men uttrycks onormalt kraftigt och ihållande. Dyskinesi är en komplikation till levodopa-behandling vid långvarig Parkinsons sjukdom.

dosglapp - luckor i effekten av läkemedel, från det att effekten av en dos upphör tills nästa dos börjar verka.