Mina läslistor

Skillnader i vården

Det finns stora skillnader i vilken vård man erbjuds beroende på var i landet man bor. Dessutom kan vården variera beroende på vilken specialitet läkaren har – neurologi, geriatrik eller allmänmedicin, och naturligtvis även beroende på den individuella läkarens kunskaper och erfarenheter.

 

Regionala skillnader

Variationerna mellan vilken typ av specialist patienter med Parkinsons sjukdom får träffa är stor mellan länen. Exempelvis visar en enkätundersökning som Parkinsonförbundet genomförde år 2010 att andelen patienter som får träffa en neurolog varierade från 96% till 52% mellan olika län. Undersökningen visade även på stora skillnader i hur ofta patienter får träffa sin läkare; generellt kan man säga att den som bor i en stor stad får träffa sin doktor oftare än den som bor på landsbygden. Det framkom även att patienter hade nekats behandling på grund av ekonomiska skäl i alla län utom två.

För att råda bot på de stora skillnaderna i vården håller man nu på att upprätta ett nationellt Parkinson-register. Med ett sådant register blir det möjligt att ta reda på hur vården ser ut i olika delar av landet, att jämföra vilka behandlingar som ges och att standardisera vården så att alla patienter ges samma möjligheter.

 

Individuella skillnader

Efterfrågan på neurologer är stor. I Sverige har vi bara 30 neurologer per miljon invånare, vilket kan jämföras med 60 per miljon invånare i Europa som helhet. Bristen på neurologer innebär att många patienter istället sköts av en allmänläkare eller geriatriker, som inte alltid har den specialistkunskap om just Parkinsons sjukdom som behövs för att omhändertagande och behandling ska bli bästa möjliga.

Om man inte känner sig nöjd med eller säker på sin diagnos eller ifrågasätter den behandling man ordinerats kan man ha nytta av att träffa en annan läkare för att få en andra oberoende bedömning, så kallad second opinion.

 
+

Tipsa en vän!

Dubbla boendekostnader

Den som flyttar från egen bostad till ett ålderdomshem, äldreboende, särskilt boende, gruppboende eller servicehus, har möjlighet att i samband med flytt få en nedsättning av avgiften på grund av

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Landsting

Den viktigaste uppgiften för landstingen är att ansvara för hälso- och sjukvården. I vissa delar av landet har landstinget ett utvidgat ansvar och kallas för regioner – det gäller Skåne,

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Politiker

Det övergripande ansvaret för hälso-, äldre- och sjukvård, socialförsäkringarna och villkoren för funktionshindrade ligger hos våra folkvalda politiker. Men mycket av förberedelsearbetet görs även i partiernas interna verksamhet och av

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Lagstiftning

Det finns en rad olika lagar som styr hälso- och sjukvården liksom rättigheterna till stöd, hjälp och omsorg när man har en kronisk sjukdom. Lagarna gäller oavsett om hjälpen, vården

Läs mer… | Lägg till i min läslista...

 

Samhälle

Runt om i samhället finns mycket stöd och kunskap att hämta – inte bara från den behandlande läkaren och övrig sjukvårdspersonal man möter vid sina regelbundna besök.  Genom att själv

Läs mer… | Lägg till i min läslista...